การคาดการณ์อุบัติเหตุในขณะใช้ถนนร่วมกัน

  • นรบดี สาละธรรม สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
  • ณฐพนธ์ เดชมณี สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท
  • ณัฐวิทย์ เวียงยา สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท
คำสำคัญ: การคาดการณ์อุบัติเหตุทางถนน, การสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก, 10 เหตุการณ์เสี่ยง

บทคัดย่อ

ความปลอดภัยในสัญจรทางถนนได้ถูกกล่าวถึงในเวทีระดับนานาชาติและระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้ถูกประกาศขึ้นโดยมีเกณฑ์หนึ่งที่ท้าทาย คือ ต้องลดจำนวนการตายลงให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากรในทศวรรษนี้ให้ได้ (ภายในปี พ.ศ.2569) ภายใต้สถานะความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยล่าสุด พบว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยลดลงประมาณ 0.5-2 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ.2564 มีผู้เสียชีวิต 16,957 คน (25.9 คนต่อแสนประชากร) แต่ที่เราตั้งไว้ต้องน้อยกว่า 8,478 คน หมายความว่าต้องลดลงจากปัจจุบันอีกกว่า 50% เลยทีเดียว คณะวิจัยได้ศึกษาปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างและวิเคราะห์ในหนึ่งหน่วยการเดินทาง เพื่อถอดบทเรียน ชี้ประเด็นเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลจากงานสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกกว่า 1,500 กรณีของกรมทางหลวงชนบท มาอ้างอิงและต่อยอดการศึกษาวิจัย กรองข้อมูล 10 เรื่องราวปัญหาแรกออกมา แล้วนำเสนอในรูปแบบสื่อวีดีโอและออนไลน์ มากไปกว่านั้น ได้เสนอแนะขั้นตอนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ทันสมัยภายใต้บริบทของประเทศไทย พร้อมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์สัญจรด้วย

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

ณฐพนธ์ เดชมณี, สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

นายณฐพนธ์ เดชมณี...(วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (ด้านวิจัยและพัฒนา))

หน่วยงาน  สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ติดต่อ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท 

เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ณัฐวิทย์ เวียงยา, สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

นายณฐพนธ์ เดชมณี เป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ

หน่วยงาน สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ติดต่อ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท 

ที่อยู่ เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เผยแพร่แล้ว
2023-07-08