การศึกษาสมบัติของมอร์ต้าร์ที่ผสมด้วยขยะหลอดพลาสติก

  • สรวิศ เอี่ยมอิ่มภัค ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภีม เหนือคลอง
  • พิชชา จองวิวัฒสกุล
  • สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
  • พรเพ็ญ ลิมปนิลชาติ
  • ทศพร ประเสริฐศรี

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกที่มีมากขึ้น เนื่องจากความนิยมในการบริโภคมีมากขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำขยะจากหลอดพลาสติกมาใช้ทดแทนมวลรวมละเอียดและเส้นใยในมอร์ต้าร์ โดยจะแทนที่ทรายธรรมชาติในปริมาณร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 โดยปริมาตรของมวลรวมละเอียด และจะแบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบแบบมอร์ต้าร์ทั่วไป และการทดสอบแผ่นซีเมนต์เส้นใย  สำหรับการทดสอบในส่วนแรกประกอบด้วย กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดัด การดูดซึมน้ำและความสามารถในการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ และการทดสอบในส่วนที่สอง ได้แก่ กำลังรับแรงดัดของแผ่นซีเมนต์เส้นใย ความต้านทานการรั่วซึม และความหนาแน่นปรากฏ ผลการทดสอบจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่มีขยะพลาสติก ซึ่งผลจากการศึกษานี้เป็นการนำเสนอทางเลือกในการจัดการปัญหาขยะพลาสติก และนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในวัสดุก่อสร้าง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>