การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารมิติที่ห้าสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร

  • ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศอาคารมิติที่ห้า, การถอดปริมาณวัสดุ, การประมาณราคา, การจำลองสภาพแวดล้อมโดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น, โครงการหมู่บ้านจัดสรร

บทคัดย่อ

การถอดปริมาณวัสดุเป็นกระบวนการที่สำคัญในงานก่อสร้าง และเป็นกระบวนการที่ทำให้ทราบถึงต้นทุนของการก่อสร้างทั้งโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่ โดยลักษณะที่ซับซ้อนของโครงการจะส่งผลให้ความผิดพลาดในการคิดต้นทุนมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันการถอดปริมาณวัสดุเพื่อการประมาณราคาจะใช้บุคลากรในองค์กรในการคำนวณ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดที่มาจาก การขาดทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ความเข้าใจในการอ่านแบบก่อสร้าง หรือแหล่งข้อมูลด้านวัสดุและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงทำให้ผลลัพธ์มีความแตกต่างกัน รวมทั้งใช้เวลานานในการประมาณราคา การศึกษาครั้งนี้ พบว่า การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ Building Information Modeling (BIM) มาใช้ในการประมาณราคาในอาคารบ้านสองชั้นในโครงการบ้านจัดสรร ช่วยลดความผิดพลาดในการถอดปริมาณวัสดุและการประมาณราคา ซึ่งทำให้การคิดต้นทุนในโครงการบ้านจัดสรร   มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24