การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารมิติที่เจ็ดสำหรับอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศอาคารมิติที่เจ็ด, การบริหารทรัพยากรอาคาร, ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ, หมวดหมู่หนังสือ, อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

บทคัดย่อ

       การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในนั้นคือ แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง โดยการสร้างแบบจำลองที่มาพร้อมกับข้อมูลสารสนเทศ แบบจำลอง BIM มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกแบบและก่อสร้างเพื่อลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาด และเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการทำงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจำลอง BIM มิติที่เจ็ด ในการจัดการอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการจัดการบำรุงรักษาอาคาร คือ ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ และการจัดการทรัพยากรภายในอาคาร คือ การบริหารทรัพยากรหมวดหมู่หนังสือ สุดท้ายของงานวิจัยนี้จะนำเสนอผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยการใช้ แบบจำลอง BIM และผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลการตรวจวัดค่าไฟฟ้าจริงที่เกิดขึ้นและแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ดูแลด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24