ผลกระทบของปูนซีเมนต์และสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ต่อกำลังอัดของดินลูกรังที่ใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทาง

  • ณัฐวุธ วิกสิตเจริญกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วรัช ก้องกิจกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท
คำสำคัญ: ดินลูกรัง, ปูนซีเมนต์, สารผสมเพิ่มโพลิเมอร์, กำลังอัด, ชั้นพื้นทาง

บทคัดย่อ

การศึกษาผลกระทบของการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์เข้ากับวัสดุดินลูกรังสำหรับใช้ในการทำชั้นพื้นทางของถนน ด้วยวิธีการทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด โดยจะทำการทดสอบกับดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด 1 ร้อยละ 0 2 4 6 และ 8 โดยน้ำหนักของวัสดุดินลูกรัง ตามลำดับ เพื่อหาปริมาณปูนซีเมนต์ขั้นต่ำที่ผสมทำให้ดินลูกรังมีค่ากำลังอัดตามมาตรฐานกรมทางหลวง นอกจากนี้ยังได้ทำการเพิ่มสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ในตัวอย่างดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์ด้วยปริมาณสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ที่ร้อยละ 2 4 6 และ 8 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ ตามลำดับ โดยสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์นี้มีแนวโน้มส่งผลทำให้ค่ากำลังอัดสูงขึ้น รวมทั้งทำการเปรียบเทียบผลกระทบอื่น ๆ ระหว่างดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์และสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์กับดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์อย่างเดียวที่ได้ค่ากำลังอัดเท่ากัน โดยมีแนวโน้มที่ราคาต้นทุนของดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์และสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์มีแนวโน้มที่จะถูกกว่าต้นทุนของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์ที่ได้ค่ากำลังอัดเท่ากัน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้