การศึกษาพฤติกรรมและความเร็วของยานพาหนะเมื่อขับขี่ผ่านสันชะลอความเร็ว

  • พรเทพ พวงประโคน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • อัครวัฒน์ เพียงตา
  • อนุรัตน์ ธรรมะ
  • สันติสุข ดวงพันตรี
คำสำคัญ: สันชะลอความเร็ว, เนินชะลอความเร็ว, ความปลอดภัยทางถนน, ถนนในเขตเมือง

บทคัดย่อ

การใช้สันชะลอความเร็วเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณจราจรไม่คับคั่งมากนัก วัตถุประสงค์หลักของการใช้สันชะลอความเร็ว คือ เพื่อชะลอความเร็วของยานพาหนะและช่วยลดปริมาณการจราจรในบริเวณพื้นที่ติดตั้ง การใช้สันชะลอความเร็วอย่างเหมาะสมจะช่วยลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามสันชะลอความเร็วจัดเป็นอุปสรรคที่ติดตั้งอยู่บนผิวจราจร การใช้งานสันชะลอความเร็วอย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ความเร็วในช่วงก่อนและหลังสันชะลอความเร็วของยานพาหนะประเภทต่างๆ โดยทำการเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกวีดีโอสภาพจราจรบริเวณที่มีการติดตั้งสันชะลอความเร็วรูปแบบต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วของยานพาหนะประเภทต่างๆ ก่อนและหลังตำแหน่งที่ติดตั้งสันชะลอความเร็ว รวมทั้งใช้สถิติเพื่อทดสอบระดับนัยสำคัญ ผลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้และติดตั้งสันชะลอความเร็วอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้ถนนต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้