การตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงข้อแข็งคอนกรีตอัดแรงภายนอก

  • สิกขพันธ์ วรปฏิสัมภิทา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุรวุฒิ กิตติไกวัล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วัฒนชัย สมิทธากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: คอนกรีตอัดแรงภายนอก, โครงข้อแข็งคอนกรีตอัดแรง, การตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคอนกรีตอัดแรง ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างนอกชายฝั่ง โรงไฟฟ้า และสะพานชนิดต่างๆ เช่น สะพานขึง สำหรับในงานอาคารที่มีการใช้คอนกรีตอัดแรง ได้มีการออกแบบเป็นโครงสร้างต่างๆในองค์อาคาร เช่น คานคอนกรีตอัดแรง ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง หรือแม้กระทั่งโครงข้อหมุน บางครั้งก็ถูกออกแบบโดยใช้คอนกรีตอัดแรงเช่นกัน แต่โครงสร้างโครงข้อแข็งหรือเฟรม กลับยังไม่ค่อยพบว่ามีการออกแบบให้เป็นคอนกรีตอัดแรงในอาคารมากนัก เพราะมีความยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้การตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างมีความซับซ้อนตามไปด้วย โครงงานนี้ศึกษาว่าหากใช้คอนกรีตอัดแรงในโครงสร้างเฟรมแล้ว จะส่งผลต่อพฤติกรรมของโครงสร้างโครงข้อแข็งคอนกรีตอัดแรงดังกล่าวอย่างไร และความปลอดภัยของโครงสร้างยังอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งจะทำการศึกษาโครงสร้างตัวอย่างกรณีศึกษา โดยจะมีการสร้างแบบจำลองในโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง SAP2000 และวิเคราะห์ผลเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกที่สภาวะทันทีที่ถ่ายแรงจากลวดสู่คอนกรีต สภาวะใช้งาน และสภาวะประลัย ทั้งนี้จะพิจารณาผลของการจัดน้ำหนักบรรทุกจร
ร่วมด้วย

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-07