การศึกษาคุณภาพของกระบวนการควบคุมการก่อสร้างคันดินในงานทาง

  • สยาม ยิ้มศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วรรณวรางค์ รัตนานิคม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ: คุณภาพการก่อสร้าง, สำรวจ, การบดอัดดิน, งานทาง

บทคัดย่อ

มาตรฐานการบดอัดคันดินสำหรับงานทางสามารถดำเนินการได้บนพื้นฐานของการทดสอบการบดอัดดินตัวอย่างในห้องปฏิบัติการเพื่อหาความหนาแน่นแห้งสูงสุดและปริมาณความชื้นที่เหมาะสม จากนั้นทำการบดอัดดินในสนามโดยอาศัยรถบดอัดจนได้ความหนาแน่นแห้งที่ใกล้เคียงกับผลทดสอบที่ได้จากห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานการก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางของหน่วยงานหลักทางด้านงานทาง เช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทางหลวงชนบท มักกำหนดให้ผลการบดอัดดินในสนามต้องมีค่าความหนาแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบการบดอัดในห้องปฏิบัติการและปริมาณความชื้นดินต้องมีค่าอยู่ระหว่าง OMC2% อย่างไรก็ตามกระบวนการบดอัดและการควบคุมงานบดอัดในสนามมีความแปรปรวนมากกว่าสภาพในห้องปฏิบัติการ เช่น กระบวนการเพิ่มปริมาณน้ำในดินและการควบคุมจำนวนเที่ยววิ่งของรถบด ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างและการตรวจสอบค่าความหนาแน่นและความชื้นของดินในสนามระหว่างทำการบดอัดของผู้ควบคุมงานจึงมีความสำคัญ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของกระบวนการควบคุมการก่อสร้างคันดินของโครงสร้างทางในจังหวัดชลบุรี

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้