การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุคัดเลือกประเภท ก และ ข โดยใช้น้ำยางพาราชนิด HA60 และซีเมนต์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด้าน California Bearing Ratio (CBR)

  • T.Umaporn สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • Dr.Duangnapa สาขาวิชาวิศกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • Asst.Prof.Eknara สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คำสำคัญ: ยางพารา, วัสดุคัดเลือกประเภท ก, วัดสุคัดเลือกประเภท ข, ซีบีอาร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุคัดเลือกประเภท ก และ ข ตามมาตรฐานกรมทางหลวงแห่งประเทศไทยโดยใช้น้ำยางพาราชนิด HA60 และซีเมนต์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด้าน California bearing ratio (CBR) และสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำ โดยขั้นตอนแรกผสมน้ำยางพาราที่อัตราส่วน 10%, 15%, 20%, 25% และ 30% โดยน้ำหนัก เพื่อหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับวัสดุทั้งสองประเภทโดยอาศัยผลการทดสอบ CBR เป็นเกณฑ์ จากนั้นผสมซีเมนต์ที่ 2%, 4%, 6% และ 8% โดยน้ำหนักในขั้นตอนที่สอง จากผลการศึกษาวัสดุคัดเลือกประเภท ก พบว่าอัตราส่วนผสมของน้ำยางพาราและซีเมนต์ที่ 15% และ 2% ตามลำดับ ให้ค่า CBR สูงที่สุด สำหรับวัสดุคัดเลือกประเภท ข อัตราส่วนผสมของยางพาราและซีเมนต์ที่ 20% และ 4% ตามลำดับ ให้ค่า CBR สูงที่สุด นอกจากนั้นผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำของวัสดุทั้งสองประเภทมีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนน้ำยางพาราและซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-07