กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุคัดเลือกประเภท ก และ ข โดยใช้น้ำยางพาราชนิด HA60 และซีเมนต์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด้าน California Bearing Ratio (CBR) Download Download PDF