ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เพื่อประเมินความรุนแรงและจัดทำแผนที่อันตราย

  • สโรชา ดิษฐพูล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ฆนิศา รุ่งแจ้ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
  • กิตติพศ ประภัศร
คำสำคัญ: อุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ, การประเมินความเสี่ยง, ภูมิสารสนเทศ, แผนที่อันตราย

บทคัดย่อ

ระบบการประเมินความเสี่ยงทางน้ำสำหรับใช้ในการระบุและวิเคราะห์จุดอันตรายและความเสี่ยงในการขนส่งทางน้ำเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในระบบการจัดการจราจรทางน้ำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความล่าช้าและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เพื่อประเมินความรุนแรงและจัดทำแผนที่จุดอันตรายโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง บทความนี้ยังได้นำเสนอการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุบัติเหตุระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 โดยแสดงแผนที่จุดเสี่ยงของอุบัติเหตุสำคัญในการสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีสาเหตุร่วมระหว่างความผิดพลาดของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เรือเสียการทรงตัวหรือการชนกับสะพานที่มีช่องลอดและระยะตอม่อจำกัด จุดบรรจบแม่น้ำ จุดเสี่ยงใกล้ท่าเรือ จุดอันตรายใต้น้ำ เช่น เสาไม้ เสาตอม่อคอนกรีต เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและการแสดงผลข้อมูลและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ระบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับโครงการก่อสร้างหรือการอำนวยการจราจรทางน้ำในอนาคตได้ โดยสามารถช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงและแสดงผลเป็นแผนที่ความเสี่ยงและภาพความจริงเสริมที่จะช่วยในการคาดการณ์เหตุการณ์อันตรายและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-09

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้