การศึกษาการเก็บเกี่ยวพลังงานโดยใช้ผลเทอร์โมอิเล็กทริกต่อถนนคอนกรีต

  • คฑาวุธ วิชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เขมิสรา ยอดประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จุฬาลักษณ์ ภิกขุวาโย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ภีม เหนือคลอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จินตหรา ลาวงศ์เกิด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: เทอร์โมอิเล็กทริก, คอนกรีต, กราไฟต์

บทคัดย่อ

ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานสิ้นเปลือง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินกระจายไปทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นการเลือกใช้พลังงานทางเลือกจึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา แม้ยังคงมีอุปสรรคทางด้านเทคนิคและการปฏิบัติในการใช้งานจริงในการดำเนินการของพลังงานทางเลือก ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวพลังงานจากผลเทอร์โมอิเล็กทริกต่อโครงสร้างคอนกรีตในถนนและปรับปรุงประสิทธิภาพคอนกรีตในถนน เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด้านความร้อน ไฟฟ้า และกำลังรับแรงอัดจากการเพิ่มวัสดุผสมซีเมนต์ในคอนกรีต ได้แก่ กราไฟต์ โดยเตรียมตัวอย่างคอนกรีต และคอนกรีตที่มีส่วนผสมของกราไฟต์ในปริมาณร้อยละ 0.5, 1 และ 2.5 โดยน้ำหนักของซีเมนต์ โดยจำลองสถานการณ์ในตอนกลางวันและตอนกลางคืนของคอนกรีต จากผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าการผสมเพิ่มกราไฟต์ในปริมาณร้อยละ 2.5 โดยน้ำหนักของซีเมนต์ ให้อุณหภูมิสูงสุดบริเวณด้านบน 45.9 องศาเซลเซียส จึงทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากผลเทอร์โมอิเล็กทริกสูงสุด 0.25 V อย่างไรก็ตาม ค่าที่ได้จากด้านข้างมีผลที่แตกต่างกัน ตำแหน่งการติดตั้งตัวแปลงพลังงานมีผลต่อแรงดันไฟฟ้าที่ได้ ดังนั้นความลึกการติดตั้งตัวแปลงพลังงานไว้ใกล้เคียงบริเวณด้านบนคอนกรีตที่ได้รับความร้อนให้ได้มากที่สุด จึงสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-09