การบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ปิดล้อมโครงการมหาชัย-สนามชัย

  • ณัฐชัย รุ่งโรจน์วิทยกุล ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นภาพร เปี่ยมสง่า
  • จิระวัฒน์ กณะสุต
คำสำคัญ: ระดับน้ำ, การบริหารจัดการน้ำท่วม, พื้นที่ปิดล้อม

บทคัดย่อ

พื้นที่ปิดล้อมโครงการมหาชัย-สนามชัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดโดยใช้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันประกอบด้วยประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ โดยแก้มลิงจะทำหน้าที่รวบรวมรับน้ำและดึงน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนมาเก็บไว้ในคลองมหาชัย-สนามชัยซึ่งเป็นคลองหลักในการรับน้ำของโครงการหลังจากนั้นจะสูบลงแม่น้ำท่าจีนเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยต่อไป ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ปิดล้อมโครงการมหาชัย-สนามชัย ให้สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากน้ำทะเลหนุนสูงและระดับน้ำในคลองมหาชัย-สนามชัยเพิ่มมากขึ้นไหลเข้าท่วมชุมชนตามแนวริมตลิ่งโดยเฉพาะชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยนี้ได้จำลองสภาพการไหลด้วยแบบจำลอง Mike 11 Hydrodynamic โดยกำหนดจุดควบคุมด้านเหนือน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองสนามชัยและจุดควบคุมด้านท้ายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองมหาชัย จากการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจำลองพบว่าค่า Manning’s n ที่เหมาะสมในคลองมหาชัย-สนามชัยเท่ากับ 0.03 ซึ่งให้ค่า RMSE อยู่ที่ 0.26 เมตร และค่า R2 อยู่ที่ 0.97 จากแบบจำลองพบว่าระดับน้ำในคลองมหาชัย-สนามชัยโดยเฉลี่ยตลอดเส้นลำน้ำอยู่ที่ 1.1 - 1.8 ม.รทก. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำในคลองมหาชัย-สนามชัยล้นระดับตลิ่งและไหลเข้าท่วมชุมชนจึงมีมาตรการแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีก่อสร้างผนังกั้นน้ำที่ระดับความสูง 1.80 ม.รทก. โดยเป็นความสูงที่พิจารณารอบปีการเกิดซ้ำที่ 100 ปี ตลอดแนวตลิ่งริมคลองมหาชัย-สนามชัยเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-09

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้