พฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนต์และความเสี่ยง ของการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ในกรุงเทพมหานคร

  • ปฐมพร พงษ์อารีย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  • เกษม ชูจารุกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์, การรับรู้ความเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์, พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

บทคัดย่อ

องค์การอนามัยโลกระบุว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 8 ของโลกและอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอยู่ในอันดับสูงที่สุดในอาเซียน ทั้งนี้สัดส่วนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเป็นผู้เสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด งานวิจัยนี้ทำการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนต์ ทัศนคติต่อการรับรู้อันตรายจากพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่จักรยานยนต์และปัจจัยที่อิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินอัตรากำหนดของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ประเภทพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยที่สนใจ ได้แก่ ลักษณะทางประชากร ความเครียดและความเหนื่อยล้าขณะทำงาน ทัศนคติต่อการขับรถเร็วและการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เร็วเกินอัตรากำหนด การรับรู้ความเสี่ยง ระยะเวลาและความถี่ในการเดินทาง การรายงานการประสบอุบัติเหตุด้วยตนเอง ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 450 ชุด และทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินอัตรากำหนดของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบทางสถิติ ได้แก่ การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา จำนวนบุตร ความเครียดและความเหนื่อยล้าขณะทำงาน การรับรู้ความเสี่ยง ทัศนคติต่อการขับรถเร็วและการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เร็วเกินอัตรากำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

เกษม ชูจารุกุล, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชา/หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล (Prof. Kasem Choocharukul, Ph.D.) ตำแหน่ง : อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ : ศาสตราจารย์ อีเมล์ : kasem.choo@chula.ac.th เบอร์ติดต่อ : 0-22186695
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08