การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยปัญหาที่เกิดจาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโครงการก่อสร้างในประเทศไทย

  • เฉลิมเกียรติ คำหงษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พีร์นิธิ อักษร
  • ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
คำสำคัญ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, พนักงานและคนงานก่อสร้าง, โครงการก่อสร้าง, การบริหารจัดการการติดเชื้อ

บทคัดย่อ

โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดภาวะเศรษกิจถดถอยและอุตสาหกรรมหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 การแพร่ระบาดในโครงการทำให้โครงการก่อสร้างหยุดชะงักเนื่องจากการล็อคดาวน์ และจำเป็นต้องหยุดโครงการก่อสร้างไว้ชั่วคราว ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในโครงการก่อสร้างในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลผู้เกี่ยวข้องจำนวน 400 คนด้วยแบบสอบถามที่ประกอบไปด้วยปัจจัยจำนวน 37 ปัจจัยและทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยปัญหาที่เกิดจาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ของโครงการก่อสร้างในประเทศไทย สามารถจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่ม ประกอบไปด้วย ปัญหาในการดำเนินการโครงการ ปัญหาด้านเวลา ปัญหาด้านการส่งมอบโครงการ ปัญหาด้านความกังวลของพนักงาน และ ปัญหาความพร้อมในการรับมือโรคระบาด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08