กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยปัญหาที่เกิดจาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโครงการก่อสร้างในประเทศไทย Download Download PDF