การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในยุคปัจจุบัน ด้วยการวิเคราะห์ PESTLE

  • ธันญ์วริน สกุลเจริญรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มานพ แก้วโมราเจริญ
คำสำคัญ: สำรวจความต้องการตลาด, ศึกษาความเป็นไปได้, อสังหาริมทรัพย์, Feasibility Study, Market Survey, Real Estate

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การสำรวจความต้องการของตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนเริ่มโครงการหรือธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องในปัจจัยหลายด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรในการลงทุนสูงและการแข่งขันในตลาดความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การสำรวจความต้องการของตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ก่อนเริ่มโครงการจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสามารถส่งผลให้ผู้ประกอบการมองมิติทางธุรกิจได้รอบด้านและลึกซึ้งมากขึ้นโดยงานวิจัยนี้ได้สำรวจข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคนไทย 50 คนและคนต่างชาติ 50 คนและนำข้อมูลจากการสำรวจมาสรุปแนวทางการพัฒนาโครงการและต้นแบบบ้านเดี่ยวและการดีไซน์โครงการใหม่ในอำเภอสันกำแพงและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคำนวนความเป็นไปได้โครงการใน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อมโครงการและสรุปผลความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่โดยผลการค้นคว้าสามารถสรุปการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ ความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่และผลของการศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบความคิดในการบริหารงาน การจัดการทรัพยากรทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ: สำรวจความต้องการตลาด, ศึกษาความเป็นไปได้, อสังหาริมทรัพย์

 

Abstract

Market survey and feasibility study in every type of businesses are necessary and inevitable. Especially in real estate business sector which is a complex business that involves many related aspects ; Economic, Social, Technological, Legal and Environmental. Due to real estate is a business which requires high investment resources and quite competitive in the market. In additions market’s demands constantly change according to the current situations. Surveying the market demand and studying the feasibility of real estate projects before starting the project is essential and can lead entrepreneurs or decision makers of the project to understand at business dimensions more comprehensively. This research has surveyed the target group of 50 Thai people and 50 foreigners and used the survey data to summarize the project development guidelines and prototypes of detached house and project design to calculate the feasibility of the project in Economic, Social, Technological, Legal and Environmental aspects of the project and summary of the feasibility of residential real estate projects in Sankampang and Hang Dong districts in Chiang Mai. The results of the research can summarize the appropriate investment of the project. The needs of new target group of customers and the results of the study can be used as a conceptual framework for resource management in all aspects.

Keywords: Market Survey, Feasibility Study, Real Estate 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>