การศึกษาปัจจัยในการประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) สำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

  • ภฤศ มาตรไพจิตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร. วัชระ เพียรสุภาพ
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, ปัจจัย, การประยุกต์ใช้, กลยุทธ์

บทคัดย่อ

เนื่องจากโครงการก่อสร้างมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในกระบวนการก่อสร้าง ทำให้เกิดความขัดแย้งในกระบวนการก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างประเภทหนึ่งที่เรียกว่า แบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM จึงเป็นทางเลือกในการลดปัญหาดังกล่าว แต่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี BIM ยังคงเป็นสิ่งใหม่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ทำให้การนำ BIM มาประยุกต์ใช้จึงต้องมีศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยใช้เครื่องมือ SWOT analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในการประยุกต์ใช้ BIM สำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าองค์กรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น การใช้เทคโนโลยี BIM ช่วยส่งเสริมการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบได้เป็นอย่างดี และการศึกษาและส่งเสริมองค์ความรู้เรื่อง BIM จะทำให้การใช้ BIM มีความแพร่หลายมากขึ้นในอนาคต เป็นต้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้