การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำห้วยสามหมอด้วยดัชนีความแห้งแล้งตามฤดูกาลมรสุม

  • ชิณรภัธ ศรีเนตร สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
  • หริส ประสารฉ่ำ
  • กิตติเวช ขันติยวิชัย
  • รัตนา หอมวิเชียร
คำสำคัญ: ภัยแล้ง, ลุ่มน้ำ, พื้นที่เสี่ยงภัย, ดัชนีความแห้งแล้ง

บทคัดย่อ

ห้วยสามหมอเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชีตอนบนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ปัญหาวิกฤตของลุ่มน้ำนี้คือการขาดแคลนน้ำจนเกิดความแห้งแล้งเนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ ปริมาณฝนมีปริมาณน้อย แหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอหรือค่อนข้างตื้นเขิน และดินอุ้มน้ำได้น้อย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้วยดัชนีความแห้งแล้งตามฤดูกาลในลุ่มน้ำห้วยสามหมอ ซึ่งเป็นการสำรวจความแห้งแล้งทางด้านเกษตรกรรมที่สามารถวิเคราะห์การขาดแคลนน้ำอันมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชใช้น้ำฝนที่ปลูกในฤดูมรสุม โดยรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลอุทกวิทยา และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจากข้อมูลปริมาณน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 4 สถานี ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสามหมอ ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สถานีอำเภอโคกโพธิ์ไชยประสบกับระดับแล้งมาก คิดเป็น 42% ของความถี่การเกิดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ทั้งหมด รองลงมาคือ สถานีอำเภอภูเขียว คิดเป็น 42% ของความถี่การเกิดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ทั้งหมด ในส่วนของช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้น สถานีอำเภอคอนสวรรค์ ประสบกับระดับแล้งมากถึง 44% ของความถี่การเกิดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ทั้งหมด รองลงมาคือสถานีอำเภอภูเขียว คิดเป็น 22% ของความถี่การเกิดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ทั้งหมด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-09

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้