การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการจัดการงานดินตามหลักประมาณราคางานก่อสร้าง

  • ยอดชาย สิงห์ทอง สาขาวิชาโยธา มทร.สุวรรณภูมิ
  • กำพล ทรัพย์สมบูรณ์
  • กรกฏ นุสิทธิ
คำสำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ, ประมาณราคา, การจัดการ, ปริมาณดิน

บทคัดย่อ

หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แพร่ระบาดทั่วโลกส่งกระทบไปทั่ว และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง แต่สถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การนำเทคโนโลยี และเทคนิควิธีการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และใช้ทรัพยากรที่น้อยมาทดแทน เกิดเป็นประเด็นสำคัญที่นำอากาศยานไร้คนขับประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคการประเมินปริมาณดินจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อนำมาจัดการจำนวนรถที่ใช้ขนส่งดินตามหลักการประมาณราคางานก่อสร้าง ด้วยการประมวลผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Agisoft Matashape) เพื่อหาปริมาณดิน เปรียบเทียบผลการหาปริมาณวัตถุรูปทรงเรขาคณิต ทราบถึงความคลาดเคลื่อน จากนั้นนำมาวิเคราะห์จำนวนรถขนย้ายดิน ตามหลักการประมาณการเผื่อวัสดุงานดิน งานวิจัยนี้ทำการสำรวจกองดินด้วยอากาศยานไร้คนขับและประมวลผลได้จำนวน 777.35 ลบ.ม. เปรียบเทียบกับปริมาณรูปทรงเรขาคณิต พบว่าโปรแกรมมีความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.8 ดังนั้นปริมาณดินลดลงเป็น 724.49 ลบ.ม. และตามหลักการอัตราเผื่อประเภทงานดินที่ ร้อยละ 30 มีจำนวนดินที่ขนปริมาณ 941.84 ลบ.ม เมื่อขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ มาตรฐาน ใช้รถขนส่งจำนวน 63 เที่ยว จำนวนเงินทั้งสิ้น 21,512 บาท จากการทำวิจัยฉบับนี้แสดงถึงเทคนิควิธีการประเมินปริมาณดินด้วยอากาศยานไร้คนขับในการจัดการจำนวนรถที่ใช้ขนส่งดิน ตามหลักการประมาณราคางานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงเพื่อจัดการต้นทุนงานก่อสร้างได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08