การประยุกต์ใช้ ANN และ FELA เพื่อทำนายกำลังรับแรงถอนของฐานรากปล่องในดินเหนียว แบบไม่สมนัย

การหาผลเฉลยใหม่สำหรับปัญหาทางด้านเสถียรภาพของฐานราก โครงสร้างนอกชายฝั่ง

  • สรวิศ สีหะวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นาย สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://orcid.org/0000-0002-1760-9838
คำสำคัญ: ผลเฉลยแรงวิบัติของฐานราก, วิธีไฟไนท์เอลิเมนท์, วิธีการวิเคราะห์ลิมิต,โครงข่ายประสาทเทียม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่ากำลังรับแรงถอนของฐานรากนอกชายฝั่งในดินเหนียวแบบไม่สมนัย (Anisotropic) โดยปัญหาที่ศึกษาจะอยู่ภายใต้สภาพสมมาตรรอบแกน (Axisymmetric) โดยมีตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมดสามตัวแปร ได้แก่ ค่าอัตราส่วนระหว่างความลึกต่อความกว้าง ค่าปัจจัยที่ทำให้เกิดผลของการยึดเกาะระหว่างฐานรากและดินเหนียว ค่ากำลังรับแรงเฉือนที่ได้จากการทดสอบแรงอัดสามแกนและแรงดึงสามแกน โดยคำนวณออกมาเป็นค่ากำลังรับแรงถอนของฐานรากในรูปตัวแปรไร้มิติโดยใช้โปรแกรมFinite elementโดยงานวิจัยนี้เลือกใช้โปรแกรม OptumG2 ซึ่งผลการคำนวณที่ได้ค่าปัจจัยที่ทำให้เกิดผลของการยึดเกาะระหว่างฐานรากและดินเหนียว ผลการศึกษาพบว่าการวิบัติของฐานรากเกิดขึ้นที่ปลายฐานรากและขอบด้านบนของดินเหนียวจากปลายล่างสุดของฐานไปจนถึงผิวดินและค่าค่ากำลังรับแรงเฉือนที่ได้จากการทดสอบแรงอัดสามแกนและแรงดึงสามแกน มีผลกระทบต่อค่ากำลังรับแรงถอนเพิ่มขึ้นกำลังรับแรงถอนเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนี้ งานวิจัยนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) สำหรับทำนายค่ากำลังรับแรงถอนของฐานรากนอกชายฝั่งในดินเหนียวโดยพบว่ามีค่าความถูกต้องแม่นยำถึง R2 = 99.94 %

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

นาย สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์

Assist. Prof. Dr. Suraparb Keawsawasvong
รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
การศึกษา :
- Ph.D. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, Thailand. - M.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, Thailand.
- B.Eng. (Honors with highest GPA) (Civil Engineering), Thammasat University, Thailand. - Visiting Research Student, Faculty of Applied Sciences, Simon Fraser University, British Columbia, Canada

เรื่องเชี่ยวชาญ
- Geotechnical Stability Analysis - Limit Analysis - Finite Element Analysis - Machine Intelligence in Civil Engineering - Optimization in Civil Engineering - Solid Mechanics (Poroelastic Materials and Nanomaterials)
E-mail : ksurapar@engr.tu.ac.th
Tel : 0-2564-3001-9 ต่อ 3147 Web : https://sites.google.com/site/suraparbkeawsawasvong
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08