ผลของการปรับสภาพสองขั้นตอนต่อองค์ประกอบของหญ้าเนเปียร์ ด้วยการอบไอน้ำร่วมกับการใช้สารละลายด่าง

  • ฐนียา รังษีสุริยะชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • กาญจนา ลอยทะเล
  • มณฑิรา พงษ์พยัคฆ์
  • พัฒน์ คำเพราะ
  • พัชราภา สวัสดิ์ขวัญเมือง
คำสำคัญ: การปรับสภาพสองขั้นตอน, การอบไอน้ำ, สารละลายด่าง, หญ้าเนเปียร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรับสภาพหญ้าเนเปียร์แบบสองขั้นตอนโดยทำการปรับสภาพร่วมกันระหว่างการอบไอน้ำกับ การปรับสภาพด้วยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ การทดลองนี้ได้ทำการปรับสภาพแบบสองขั้นตอนซึ่งในขั้นตอนแรกทำการปรับสภาพด้วย การอบไอที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ทำการแปรเปลี่ยนระยะเวลาในการปรับสภาพที่ 45 และ 60 นาที จากนั้นทำการปรับสภาพในขั้นตอนที่สองด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 3.5 และ 5.5 ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 40 นาที ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ของหญ้าเนเปียร์ทั้งก่อนปรับสภาพและหลังปรับสภาพในทุกขั้นตอน ปัจจัยที่มีผลในกระบวนการปรับสภาพด้วยวิธีนี้ คือ เวลาที่ใช้ อุณหภูมิ ขนาดของวัสดุตั้งต้นที่ใช้ และความเข้มข้นของสารละลายด่าง โดยผลการทดลองพบว่าองค์ประกอบทางเคมีมีการเปลี่ยนแปลงหลังการปรับสภาพสองขั้นตอน โดยสามารถกำจัดลิกนิน และเพิ่มปริมาณเซลลูโลสได้ดีกว่าการปรับสภาพขั้นตอนเดียว ทำให้มีความสามารถในการนำไปผลิตเป็นวัสดุเซลลูโลสไฟเบอร์ในการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียได้ต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-09

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้