กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นผสมยางรถยนต์ใช้แล้ว

  • ชูเกียรติ ชูสกุล หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ทวิช กล้าแท้
  • ดุสิต ชูพันธ์
  • สุพร ฤทธิภักดี
  • ขวัญชีวา หยงสตาร์
  • สุนันท์ มนต์แก้ว
คำสำคัญ: กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น, ความต้านทานแรงดัดตามขวาง, ผงยางรถยนต์เก่า, ยางผง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำผงยางรถยนต์แทนที่ทรายในการผลิตกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น มีขนาด 30 × 30 × 5 เซนติเมตร ซึ่งใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ : ทราย เท่ากับ 1 : 2.75 โดยน้ำหนัก และนำยางรถยนต์เก่าบดละเอียดมาใช้แทนที่ทรายร้อยละ 0, 2.5, 5, 7.5 และ 10 โดยปริมาตร อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ได้จากการทดสอบการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ ทำการทดสอบความต้านทานแรงดัดตามขวางในสภาพแห้งที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน ทดสอบการดูดซึมน้ำ และความต้านการขัดสีที่อายุ 28 วัน ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบกับ มอก.826-2531 ผลการทดลองพบว่าเมื่อปริมาณผงยางรถยนต์แทนที่ทรายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ำ ความต้านทานการขัดสี และค่าความต้านทานแรงดัดตามขวางลดลง อัตราส่วนผงยางรถยนต์แทนที่ทรายร้อยละ 0, 2.5, 5 และ 7.5 ผ่านตามเกณฑ์ มอก.826-2531 โดยอัตราส่วนกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นที่ใช้ผงยางรถยนต์แทนที่ทรายร้อยละ 7.5 เหมาะสมที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีค่าความต้านทานแรงดัดตามขวางในสภาพแห้ง 5.08 เมกกะพาสคาล ค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 2.23 และค่าความต้านทานการขัดสี 0.086 กรัม ที่อายุการบ่ม 28 วัน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-06

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้