ปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง

  • สิรภัทร ลิ้นประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สิรภพ ลิ้นประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สิทธิพงษ์ ท่าพิมาย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำสำคัญ: ปัจจัย, ความยั่งยืนด้านสังคม, ผู้รับเหมา, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายปฏิบัติการ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีความรุนแรงมากขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความต้องการของสังคมและชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้รับเหมาในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมควรพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนด้านสังคมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบนักวิจัยใดแนะนำปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนขององค์กรผู้รับเหมาในด้านสังคมระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ โดยการออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากองค์กรผู้รับเหมาในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนขององค์กรผู้รับเหมา หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหาปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์สามารถจัดกลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาได้ดังนี้ (1) ความรู้และความสามารถของบุคลากรในองค์กร (2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร (3) สุขภาพและความปลอดภัย (4) สวัสดิการในองค์กร (5) ความพึงพอใจของเจ้าของโครงการ พนักงาน และสาธารณ ซึ่งจากผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้รับเหมาพัฒนาองค์กรที่มีความเห็นร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ แล้วนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมโดยรวมขององค์กรผู้รับเหมาต่อไป

คำสำคัญ : ปัจจัย, ความยั่งยืนด้านสังคม, ผู้รับเหมา, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายปฏิบัติการ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24