กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนด้านสังคมขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง Download Download PDF