การวิเคราะห์การโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกบางอิลิปซอยด์ครึ่งซีกภายใต้แรงดันภายนอก

  • ปิยวัฒน์ สุวรรณกรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สมชาย ชูชีพสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: การโก่งเดาะ, อิลิปซอยด์ครึ่งซีก, ไฟไนท์เอลิเมนต์, โครงสร้างเปลือกบาง

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์การโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกบางอิลิปซอยด์ครึ่งซีกภายใต้น้ำหนักบรรทุกกระจายอย่างสม่ำเสมอโดยใช้โปรแกรม ABAQUS โครงสร้างเปลือกบางอิลิปซอยด์ครึ่งซีกสามารถแทนได้ด้วยรูปของสมการทรงรีที่หมุนรอบแกน โดยโครงสร้างมีเงื่อนไขจุดรับรองที่ไร้แรงเสียดทานโดยรอบตามแนวฐาน ซึ่งมีอิสระต่อการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวโครงสร้างและอิสระต่อการหมุนในทิศทางตามแนวเส้นรอบฐาน ในแบบจำลองกำหนดให้สมบัติของวัสดุเป็นไอโซทรอปปิกและมีความยืดหยุ่นแบบเชิงเส้น ในการวิเคราะห์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบเชิงเส้นหาค่าน้ำหนักบรรทุกวิกฤตที่ทำให้เกิดการโก่งเดาะและโหมดการเสียรูปจากการโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกบางอิลิปซอยด์ครึ่งซีก บทความนี้นำเสนอค่าน้ำหนักบรรทุกวิกฤตและโหมดการเสียรูปจากการโก่งเดาะที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าอัตราส่วนกึ่งแกนหลักต่อแกนรอง และความหนา

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24