กรณีศึกษาความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในช่วงการขายถึงส่งมอบ

  • กัลยารัตน์ สมดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ: ความเสี่ยง, อสังหาริมทรัพย์

บทคัดย่อ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีปัจจัย มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการทั้งในด้าน ต้นทุน และชื่อเสียงของบริษัท การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ประเมินปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบการในโครงการอสังหาริมทรัพย์บ้านพักอาศัย ตั้งแต่ช่วงการขายจนถึงช่วงส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า โดยการศึกษาข้อมูลจากโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคา 4-7 ล้านบาท จำนวน 331 ยูนิต โดยศึกษาผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงการขายถึงช่วงส่งมอบบ้านโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงการก่อสร้าง จากการเก็บข้อมูลพบว่าความเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ ร้อยละ 12  และความเสี่ยงที่ลูกค้ายกเลิกการจองเพราะไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ ร้อยละ 4 และความเสี่ยงที่ลูกค้าเปลี่ยนใจไม่โอนบ้าน ร้อยละ 4 ช่วงที่พบความเสี่ยงมากที่สุดคือช่วงการขอสินเชื่อ มีความเสี่ยงร้อยละ 14 รองลงมาอยู่ที่ช่วงของการโอน มีความเสี่ยงร้อยละ 8 และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบกับต้นทุนมากที่สุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24