ประสิทธิผลของทางคนเดินข้ามอัจฉริยะ กรณีศึกษาทางข้ามถนนกาญจนวณิชย์ จังหวัดสงขลา

  • พงศธร เพชรตีบ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปรเมศวร์ เหลือเทพ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • นพดล กรประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำสำคัญ: คนเดินเท้า ทางคนเดินข้ามอัจฉริยะ ประสิทธิผล ความเร็ว ความปลอดภัย

บทคัดย่อ

ในประเทศไทย คนเดินเท้าเป็นกลุ่มผู้ใช้ทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกรถชนและได้รับความรุนแรงเมื่อถูกชน โดยมีอัตราการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 7.6 บทความนี้นำเสนอการประเมินประสิทธิผลของทางคนเดินข้ามอัจฉริยะแบบมีสัญญาณไฟจราจรและเครื่องตรวจวัดกระแสจราจรและคนข้าม โดยเลือกทางม้าลายที่มีอยู่บนถนนกาญจนวณิชย์ช่วงก่อนถึงทางแยกน้ำกระจายเป็นกรณีศึกษา ในการศึกษาได้สำรวจข้อมูลลักษณะกายภาพ ปริมาณการจราจร ปริมาณคนเดินเท้า ความเร็วของยานพาหนะและคนเดินเท้าที่ผ่านทางม้าลาย พฤติกรรมการขับขี่และการเดินข้ามทางม้าลาย ก่อนและหลังติดตั้งทางคนเดินข้ามอัจฉริยะ ทั้งในวันทำงานและวันหยุด ช่วงเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาวิเคราะห์ประสิทธิผลของทางคนเดินข้ามอัจฉริยะ ทั้งประเด็นความปลอดภัยของคนข้ามและยานพาหนะที่แล่นผ่าน และประเด็นการจราจร เช่น ปริมาณการไหล และความล่าช้า ผลการศึกษา พบว่า ทางคนเดินข้ามอัจฉริยะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนข้ามอย่างชัดเจน เนื่องจากสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งทำให้ยานพาหนะลดความเร็วก่อนถึงทางข้ามได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งเพิ่มปริมาณคนข้ามถนนในแต่ละครั้งให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การชะลอความเร็วของยานพาหนะขณะผ่านทางข้าม อาจทำให้เกิดความล่าช้าและแถวคอยของยานพาหนะบ้าง แต่ในภาพรวมของการติดตั้งทางคนเดินข้ามอัจฉริยะนี้ได้เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของทั้งคนเดินเท้าและยานพาหนะที่ผ่านช่วงถนนศึกษา

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

ปรเมศวร์ เหลือเทพ, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพดล กรประเสริฐ, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้