การประเมินประสิทธิภาพพื้นที่รับส่งผู้โดยสารในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

  • Kasidit Chanma ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปรีดา พิชยาพันธ์
คำสำคัญ: จราจรติดขัด, พื้นที่รับส่งผู้โดยสาร, แบบจำลองการขนส่งและจราจรระดับจุลภาค, ระดับการให้บริการ

บทคัดย่อ

การเดินทางโดยเครื่องบินมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ประสบปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่รับส่งผู้โดยสาร เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจอดรับส่งผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองการขนส่งและจราจรระดับจุลภาคช่วยในการวิเคราะห์หารูปแบบการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งประเมินจากพฤติกรรมของผู้โดยสารบริเวณจุดรับส่งและความเร็วของยานพาหนะที่เข้ามาภายในพื้นที่รับส่งผู้โดยสาร โดยเงื่อนไขในแบบจำลองแบ่งเป็น 4 เงื่อนไขหลัก คือ (1) การจัดพื้นที่การรับส่งผู้โดยสารแบบปัจจุบันของท่าอากาศยาน (2) แบบแบ่งบริเวณเป็นกลุ่มยานพาหนะ(Sections) (3) การรับส่งแบบ FIFO (First In First Out) และ (4) แบบกำหนดช่องเดินรถเฉพาะประเภท เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมินระยะเวลาการรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งจะแสดงถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการรับส่งผู้โดยสารแต่ละครั้ง ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการจราจรบริเวณท่าอากาศยาน ทั้งยังเป็นมาตรการในการรับมือกับปัญหาจราจรที่จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้