ผลกระทบของการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียวต่ออัตราการไหลของโพลิเมอร์พีเอชพีเอ

  • เบญจพล เบญจวรางกูล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วีรยุทธ โกมลวิลาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ฐิรวัตร บุญญะฐี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: สารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอ, การปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียว, วิทยากระแส, ความหนืด, ความเข้มข้น

บทคัดย่อ

การก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในชั้นดินกรุงเทพฯ จำเป็นต้องใช้สารละลายช่วยในการรักษาเสถียรภาพของหลุมเจาะ สารละลายที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือสารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอ เนื่องจากสารละลายโพลีเมอร์พีเอชพีเอสามารถไหลซึมเข้าไปในชั้นดินทรายได้ง่ายจึงเกิดการสูญเสียเป็นปริมาณมากในระหว่างการก่อสร้าง งานวิจัยนี้จึงศึกษาคุณสมบัติด้านวิทยากระแสของสารละลายดังกล่าวเพื่อใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการไหลผ่านชั้นดิน นอกจากนี้ฝุ่นดินเหนียวที่เกิดขึ้นระหว่างการขุดเจาะผ่านชั้นดินเหนียวกรุงเทพฯ ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการไหลของสารละลาย งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาผลกระทบจากการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียวด้วย โดยทำการทดสอบคุณสมบัติด้านวิทยากระแสของสารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ทั้งในกรณีปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียวด้วยเครื่องทดสอบรีโอมิเตอร์ แล้วนำไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดกับอัตราเฉือนของสารละลายและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้ในการอธิบายคุณสมบัติด้านวิทยากระแสของสารละลายโพลิเมอร์พีเอชพีเอทั้งแบบปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียว

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้