การศึกษาพฤติกรรมการกระจายความชื้นในสนามของกำแพงกันดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้วัสดุถมต่างกัน

  • บวรพงศ์ สุขเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมปฐพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วรากร ไม้เรียง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมปฐพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คำสำคัญ: กำแพงกันดินเสริมกำลังด้วยวัสดุสังเคราะห์, การตรวจวัดในสนาม, การกระจายตัวของความชื้น

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงความชื้นภายในวัสดุถมมีอิทธิพลต่อการเสียรูปของกำแพงกันดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์อย่างมาก บทความนี้จึงทำการศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของความชื้นภายในกำแพงกันดินเสริมกำลังด้วยวัสดุสังเคราะห์ (Mechanically stabilized earth wall, MSE wall) ซึ่งใช้วัสดุถมแตกต่างกัน ได้แก่ กรวดซึ่งระบายน้ำได้ดี และ ดินลูกรังบนพื้นที่ภูเขา จากข้อมูลการตรวจวัดในสนาม โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันน้ำและความชื้นภายในกำแพงกันดินและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของกำแพง (KU in placed inclinometer) บริเวณด้านหน้าของกำแพง ซึ่งผลการศึกษาพบว่าวัสดุถมมีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของความชื้นภายในกำแพงกันดินเสริมกำลังและเป็นปัจจัยหนึ่งของการเสียรูปของกำแพง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24