กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมการกระจายความชื้นในสนามของกำแพงกันดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้วัสดุถมต่างกัน Download Download PDF