การศึกษาความคงทนของกระสอบพลาสติกแบบมีปีก

  • ชิตพล วงศ์สกุลเกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อภินิติ โชติสังกาศ
  • อรทัย จงประทีป
  • ศิรประภา ปิติภัทรบูรณ์

บทคัดย่อ

ดินถล่มเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้แก่มนุษย์และทรัพย์สินเป็นอย่างมาก การนำกระสอบมีปีกมาประยุกต์ใช้ป้องกันและปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินจัดเป็นวิธีที่เหมาะสมรูปแบบหนึ่ง กระสอบมีปีกถูกออกแบบให้มีส่วนปีกเพื่อเสริมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน การนำไปใช้งานไม่ซับซ้อน และถือเป็นโครงสร้างชั่วคราว การประยุกต์ใช้งานในสภาพแวดล้อมระยะยาวจึงจำต้องศึกษาวิเคราะห์ความคงทนของกระสอบมีปีก โดยงานวิจัยนำเสนอผลการทดสอบรูปแบบของกระสอบมีปีกที่มีการพัฒนาขึ้นสองรูปแบบได้แก่  ก)กระสอบมีปีกแบบเดิม(ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง และโพลีโพรพิลีน) ข)กระสอบมีปีกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล) และการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของกระสอบมีปีก คือ การทดสอบกำลังรับแรงดึง การทดสอบกำลังรับแรงกดทะลุ การทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อมโดยวิธีเร่งสภาวะ และวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ผลของการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของคุณสมบัติทางวิศวกรรมของกระสอบมีปีกในแต่ละรูปแบบข้างต้นในระยะยาวและข้อจำกัดในการนำกระสอบมีปีกมาประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมปฐพี

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>