The Obstacles of the Design of Small-sized Common Housing Buildings in Bangkok.

  • ทองพูล ทาสีเพชร สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ตะวันออก
คำสำคัญ: Keywords: Obstacles of the Design, Small-sized Common Housing Building, Floor Area Ratio (FAR), Open Space Ratio (OSR)

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การออกแบบและเขียนแบบอาคารอยู่อาศัยรวมเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น ผู้ออกแบบอาคารมักประสบปัญหาด้านข้อกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจำนวนหลายฉบับ จึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้ออกแบบออกแบบอาคารไม่ถูกต้องและต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทำให้งานล่าช้าเสียเวลาและเสียโอกาสในการลงทุน อย่างไรก็ตามก็มีนักวิจัยและผู้ออกแบบหลายคนพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อกฎหมายและได้จัดเรียงอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบอุปสรรคของการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมขนาดเล็กและเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ออกแบบออกแบบอาคารได้อย่างรวดเร็วและได้ขนาดอาคารที่ถูกต้อง  โดยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 เป็นหลักสำหรับการออกแบบ การศึกษาพบว่า การรวบรวมและการจัดเรียงข้อกฎหมายเฉพาะอาคารอย่างเป็นระบบและตรวจสอบอุปสรรคของการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมขนาดเล็กนั้น ด้วยการใช้ค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) และใช้อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) และใช้หลักการการใช้พื้นที่ใช้สอยสูงสุดเพื่อหาขนาดอาคาร วิธีการนี้ทำให้ผู้ออกแบบอาคารเข้าใจง่ายและสามารถออกแบบได้อย่างรวดเร็วและได้ขนาดอาคารที่ถูกต้อง ดังนั้นระบบนี้จึงสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการหาพื้นที่อาคารในแต่ละประเภทได้ต่อไป

คำสำคัญ: อุปสรรคของการออกแบบ, อาคารอยู่อาศัยรวมขนาดเล็ก, อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน, อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-23