Construction Safety Standards for General Management for Public and Private Sectors.

  • ทองพูล ทาสีเพชร สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ตะวันออก
คำสำคัญ: คำสำคัญ: มาตรฐานความปลอดภัย, การจัดการทั่วไป, พระราชบัญญัติความปลอดภัย, กฎกระทรวง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

               สถิติการได้รับบาดเจ็บจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมีอัตราเกิดขึ้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศ  มีนักวิจัยจำนวนมากที่พยายามค้นหาวิธีการและมาตรการป้องกันเพื่อให้อุบัติเหตุลดน้อยลง  รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญโดยมีมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยหลายฉบับ กำหนดให้ผู้รับเหมาที่รับงานภาครัฐและเอกชนต้องจัดทำแผนความปลอดภัย และคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ยังเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเสนอรูปแบบมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้านการจัดการทั่วไปสำหรับภาครัฐและเอกชนสำหรับโครงการก่อสร้าง โดยรวบรวมข้อมูลจากพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และนำมาจัดเรียงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของภาครัฐและเอกชนได้อย่างถูกต้อง จากการศึกษาพบว่า มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้านการจัดการทั่วไปสำหรับภาครัฐและเอกชนต้องจัดทำเอกสารและรายงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เครื่องหมายเตือนภัย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย มาตรการป้องกัน ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย สามารถลดสถิติการได้รับบาดเจ็บได้

คำสำคัญ: มาตรฐานความปลอดภัย, การจัดการทั่วไป, พระราชบัญญัติความปลอดภัย, กฎกระทรวง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-23