การศึกษาปัญหาการบริหารโครงการในงานสถาปัตยกรรมกระจกในอาคารสูง

  • อินทัช ศรีรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • กวิน ตันติเสวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ: ความล่าช้า, ต้นทุนโครงการ, ปัญหาการบริหารโครงการในงานสถาปัตยกรรมกระจก, อาคารสูง, การบริหารโครงการ

บทคัดย่อ

                   จากอดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทรับเหมาก่อสร้างสถาปัตยกรรมด้านกระจกที่ดำเนินการพัฒนาโครงการอาคารสูง ต่างประสบปัญหาในการพัฒนาโครงการ ในเรื่องของต้นทุนโครงการรวมทั้งปัญหาความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ ที่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในแผนการทำงานได้ งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อทำการศึกษาผลกระทบและปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา ที่จะส่งผลทำให้เกิดผลกระทบด้านความล่าช้าและผลกระทบด้านต้นทุนโครงการ โดยศึกษากรณีตัวอย่างจำนวน 2 โครงการ ซึ่งแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 เฟส คือ กระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง กระบวนการโครงการก่อสร้าง และแบ่งกลุ่มของผลกระทบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผลกระทบทางด้านเวลา และผลกระทบทางด้านต้นทุนโครงการ ด้วยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง ในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมกระจก  จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการมากที่สุด คือ ปัญหาการผลิตชิ้นงานขาดที่มีรูปแบบหรือจำนวนผิดพลาดจากความต้องการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและผู้ออกแบบของเจ้าของโครงการ และความผิดพลาดเฉพาะบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการทำงานในแต่ละขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การถอดแบบปริมาณงานและการสั่งผลิต ดังนั้นจึงควรปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ ให้มีผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนรวมทั้งนำเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน เช่น Zoom, Microsoft Teams เพื่อลดระยะเวลาในการประสานงาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24