การศึกษาปัญหาหมวดงานโครงสร้างในงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี

  • ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ: ปัญหาหมวดงานโครงสร้าง, อาคารสูง, งานก่อสร้า

บทคัดย่อ

ปัญหาในหมวดงานโครงสร้างเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญในงานก่อสร้าง เพราะหากการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างมีปัญหาจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาหมวดงานโครงสร้างในงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเก็บข้อมูลจากโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ในงานวิจัยนี้แบ่งปัญหาหมวดงานโครงสร้างออกเป็น 6 หมวดงาน ได้แก่ (1) งานฐานรากและเสาเข็ม (2) งานเสา (3) งานคาน (4) งานพื้น (5) งานผนัง  และ (6) งานบันได ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ปัญหางานฐานรากและเสาเข็มมีความถี่และความสำคัญมากที่สุด และจากการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ควบคุมโครงการพบว่าปัญหาหมวดงานโครงสร้างเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านทักษะการทำงานของแรงงาน โดยแรงงานยังขาดทักษะและความรู้ทำงานในงานก่อสร้าง (2) ปัจจัยด้านสภาพพื้นที่ในการทำงานของงานก่อสร้าง เช่น การทำงานในพื้นที่สูงและเสี่ยงภัยส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และ  (3) ปัญหาด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอุปสรรคด้านภาษาที่สื่อสารกับแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานผิดพลาด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-23