การศึกษากำแพงกันดินจากอิฐประสานแบบจุดต่อแห้งเสริมแรง GFRP

-

  • อัตพล บุบพิ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
คำสำคัญ: ก าแพงกันดินอิฐประสาน ,เสริมแรง ,ไฟเบอร์กลาส

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการศึกษาแบบจ าลองก าแพงกันดิน โดยใช้อิฐประสานเสริมแรงด้วย GFRP, มีวัตถุประสงค์หลัก คือการศึกษาพฤติกรรมการ
เคลื่อนตัวในแนวราบของก าแพงกันดินที่สร้างจาก อิฐประสานในลักษณะก่อครึ่งแผ่นแบบจุดต่อแห้งมีGFRP เสริมแรงให้แรงโดยที่ 10 ปอนด์20
ปอนด์และ 30 ปอนด์ขนาดของก าแพงกันดิน กว้าง 2 เมตร สูง 1.6 เมตร หนา 0.1 เมตร เสริมแรงด้วย GFRP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12
มิลลิเมตร จ านวน 16 เส้น โดยจ าลองให้แรงดันดินด้านข้างผ่านการทรุดตัวของทรายภายในโมลเหล็กและมีการวัดการเคลื่อนที่ในแนวราบของ
ก าแพง ผลการทดสอบการเคลื่อนที่ของก าแพงกันดินอิฐประสาน, มีค่าการเคลื่อนตัวในแนวราบสูงสุดที่ 4.87,4.42,3.25 มิลลิเมตร. ตามล าดับ
GFRP เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ส าหรับก าแพงกันดินเนื่องจากรับแรงดึงได้ดีและวัสดุไม่เกิดสนิมเมื่ออยู่ในความชื้นใต้ดิน
ค าส าคัญ: ก าแพงกันดินอิฐประสาน ,เสริมแรง ,ไฟเบอร์กลาส

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้