กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความคงทนของกระสอบพลาสติกแบบมีปีก Download Download PDF