สารจากหัวหน้าภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 29 (2024): เอกสารประกอบการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ปี พ.ศ. 2567: จากภูมิปัญญาที่สืบสานสู่การรังสรรค์โลกที่ยั่งยืน
cover-vol29

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 หัวข้อ “จากภูมิปัญญาที่สืบสานสู่การรังสรรค์โลกที่ยั่งยืน” (“From Knowledge to Transformation”) วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Link to Download Book of Abstract NCCE29 (28.7 MB)

Link to Download Full Proceeding of NCCE29 (393.5 MB)

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-13
ดูทุกฉบับ