การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์ไมโครกากกาแฟ เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียโรงงานยาง

  • ชลธิรา แสงสุบัน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • สุปานดี มณีโลกย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
คำสำคัญ: ไมโครกากกาแฟ, ถ่านกัมมันต์, น้ำเสีย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์ไมโครกากกาแฟเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียโรงงานยาง เนื่องจากน้ำเสียจากโรงงานยางมีสารประกอบอินทรีย์ ไนโตรเจน สารซัลเฟตและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ที่มีความเข้มข้นสูง สารซัลเฟตก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ ที่มีกลิ่นเหม็น น้ำเสียโรงงานยางมีค่าความขุ่นเท่ากับ 29.8 NTU และค่าความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากับ 8.4 เมื่อทำการเตรียมผงถ่านกัมมันต์ไมโครกากกาแฟด้วยเครื่องบดย่อยพลังงานสูงเป็นเวลา 60 นาที ผ่านกระบวนการคาร์บอไนเซซันที่ 400 °C กระตุ้นด้วยสารโซเดียมคลอไรด์ 30% สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ำได้ โดยจากการถ่ายภาพผงถ่านกัมมันต์ไมโครกากกาแฟด้วยเครื่องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่ารูพรุนมีขนาดอยู่ในช่วง 1-4 ไมโครเมตร และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุพบว่าผงถ่านกัมมันต์ไมโครกากกาแฟประกอบด้วยธาตุ C, O, Na และ Cl หลังจากนั้นนำผงถ่านกัมมันต์ไมโครกากกาแฟแช่ในน้ำเสียเป็นเวลา 5 วัน พบว่าน้ำเสียมีค่าความขุ่นเท่ากับ 9.6 NTU มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากับ 8.5 และพบว่าผงถ่านกัมมันต์ไมโครกากกาแฟกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ที่แช่ในน้ำเสียตรวจพบธาตุ K, Mg, Ca, P และ S เพิ่มขึ้นมาซึ่งจากเดิมประกอบด้วยธาตุ C, O, Na และ Cl

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-09