การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อประเมินค่าการสะท้อนแสงของเส้นจราจร

  • จินตสิทธิ์ ภู่พิชิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จิตติชัย รุจนกนกนาฏ
คำสำคัญ: เส้นจราจร, อากาศยานไร้คนขับ, การประมวลผลภาพถ่าย, การสะท้อนแสง

บทคัดย่อ

เส้นและสัญลักษณ์บนผิวทาง มีความสำคัญต่อการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ข้อมูลที่ต่อเนื่องกับผู้ขับขี่ในการควบคุมยานพาหนะ เพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างมีระเบียบและปลอดภัย การสะท้อนแสงของเส้นจราจรที่ดีนั้นจะทำให้เส้นและสัญลักษณ์นี้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการตรวจสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้นจราจรนั้นจำเป็นต้องให้วิศวกรขับโดยวิ่งรถสำรวจซึ่งติดตั้งเครื่องมือในพื้นที่จริง ซึ่งอาจส่งผลในเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ใช้ระยะเวลานานในการเก็บข้อมูล และก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อผู้ขับขี่อื่น บทความนี้จึงได้เสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) หรือโดรน (Drone) เพื่อบันทึกข้อมูลภาพถ่ายการสะท้อนแสง และเสนอวิธีวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลภาพถ่าย จากนั้นจึงเปรียบเทียบค่าการสะท้อนแสงของเส้นจราจรที่ได้กับวิธีทางปฏิบัติปกติที่กรมทางหลวงใช้ ท้ายที่สุดนี้ บทความจะสรุปประเมินว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถใช้ทดแทนวิธีปฏิบัติเดิมได้หรือไม่ หรือมีความเที่ยงตรง ข้อจำกัดอย่างไร

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-09