ผลการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบจัดการ Thai MOOC ในรายวิชา kmutt001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา

  • อินทร์ธิรา คำภีระ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด, การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา, ระบบจัดการ Thai MOOC

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง บนระบบจัดการ Thai MOOC ที่มีประสิทธิภาพ 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านการเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้น ในรายวิชา การเขียนแบบ ทางวิศวกรรมโยธา และ 3.ศึกษาพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชา การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือผู้เรียนออนไลน์จำนวน 3,867 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา kmutt001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา บนระบบจัดการ Thaimooc.org ซึ่งเป็นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด ซึ่งในจำนวน 3,867 คนนี้เป็นผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ของหลักสูตร 2,106 คนคิดเป็น ร้อยละ 54.50 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผู้เรียนสามารถทำคะแนนรวม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 2,069 คิดเป็น ร้อยละ 53.50 และพฤติกรรมของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทั้งหมดของเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ ครบทั้ง 8 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 2,119 คิดเป็น ร้อยละ 54.79 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในรายวิชา kmutt001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (SD=0.75)

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08