การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงปริมาณของความละเอียดภาพถ่ายดิจิทัลต่อการสร้างพอยต์คลาวด์ ด้วยวิธี Structure from Motion สำหรับการตรวจสอบนั่งร้านค้ำยัน

  • ณัฏฐพล เสาวนะ ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำสำคัญ: นั่งร้านค้ำยัน, ภาพถ่ายดิจิทัล, พอยต์คลาวด์, Structure from Motion

บทคัดย่อ

นั่งร้านค้ำยันเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง การตรวจสอบนั่งร้านค้ำยันอยู่เสมอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การตรวจสอบนั่งร้านค้ำยันมักให้ผู้ตรวจสอบเดินตรวจบนนั่งร้านค้ำยันซึ่งนอกจากไม่ปลอดภัยแล้ว ยังใช้เวลาและแรงงานมาก ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีหลายชนิดที่สามารถช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบโครงสร้างเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เช่น Structure from Motion ซึ่งเป็นการสร้างพอยต์คลาวด์หรือแบบจำลองด้วยภาพถ่ายดิจิทัลจำนวนมาก อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าคุณภาพของผลลัพธ์ด้วยวิธี Structure from Motion ขึ้นกับคุณภาพของรูปถ่ายโดยตรง หากแต่ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับผลกระทบเชิงปริมาณของคุณภาพรูปถ่ายต่อการสร้างพอยต์คลาวด์ด้วยวิธี Structure from Motion งานวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบของคุณภาพรูปถ่ายต่อการสร้างพอยต์คลาวด์ ซึ่งเป็นข้อมูลแรกเริ่มในการสร้างแบบจำลองสำหรับการตรวจสอบนั่งร้านค้ำยัน และจัดทำแนวทางให้ผู้สนใจสามารถเลือกใช้ภาพถ่ายดิจิทัลที่มีความละเอียดเหมาะสมต่อการสร้างแบบจำลองด้วยวิธี Structure from Motion ในการตรวจสอบนั่งร้านค้ำยันต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08