การพัฒนาแบบจำลองโดยใช้เทคนิคฟัซซีเอเอชพีสำหรับการประเมินความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

  • ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • สุทธิชัย เจริญกิจ กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • พลกฤษณ์ ค้าขาย กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
คำสำคัญ: อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล, เทคนิคฟัซซีเอเอชพี, การประเมินความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ในโครงการก่อสร้าง มีความสำคัญในการที่จะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการทำงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้ปฏิบัติงานบางกลุ่ม ยังมีการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง หรือผลเสียทางอ้อมต่อโครงการได้ งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อที่จะพัฒนากรอบงาน การประเมินพฤติกรรมแรงงานก่อสร้างที่ใช้/ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามหลักความปลอดภัย ของโครงการก่อสร้างอาคารสูง ด้วยเทคนิคฟัซซีเอเอชพี (Fuzzy AHP) ซึ่งเป็นวิธีการที่ประยุกต์รวมเอาทฤษฎีฟัซซีเซท (Fuzzy Set) ที่มีความสามารถในการจัดการกับการตัดสินใจที่มีความคลุมเครือ เข้ากับวิธีกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ที่มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโครงการ พิจารณาเป็นลำดับชั้น จะได้ค่าน้ำหนักระดับความสำคัญของเกณฑ์หรือปัจจัย จากนั้นนำไปพัฒนาแบบจำลอง (Model) เพื่อคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์รวมความปลอดภัยของโครงการ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08