การพัฒนาแฝดดิจิทัลในการประเมินสภาพของสะพานจากแบบจำลองสารสนเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ สำหรับการดูแลรักษาทรัพย์สินของกรมทางหลวง

  • ภัททิยะ พึ่งวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.วิทิต ปานสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร.พชร เครือวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำสำคัญ: แฝดดิจิทัล, อากาศยานไร้คนขับ, การตรวจสอบสะพาน

บทคัดย่อ

แบบจำลองเสมือนในโลกดิจิทัลเป็นแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 ที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานหลายๆด้าน หนึ่งในนั้นคือการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินสภาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะสะพาน แบบจำลองช่วยให้ผู้ใช้สามารถคาดการณ์และวางแผนสำหรับตรวจสอบและประเมินเพื่อการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีของการดูแลรักษาสะพานนั้น การใช้เทคนิคโฟโตแกรมเมทรีโดยการเก็บภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองดิจิทัล ด้วยกระบวนการ 3D-Reconstruction งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอขั้นตอนสำหรับการพัฒนาแบบจำลองฝาแฝดดิจิทัลสำหรับการตรวจสอบและประเมินสะพานที่ใช้ข้อมูลจากเทคนิคโฟโตแกรมเมทรีโดยการเก็บภาพจากอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งได้ดำเนินการกับโครงสร้างจริงที่สะพานธนะรัชต์ ในจังหวัดราชบุรี โดยการเก็บข้อมูลจะเก็บภาพจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อสร้างโมเดลดิจิทัล 3 มิติในรูปแบบแบบจำลองจุดก้อนเมฆ จากนั้นผสานเข้ากับแบบจำลองสารสนเทศ เพื่อสร้างแบบจำลองแฝดเสมือนของสะพาน ที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของโครงสร้างและลักษณะพื้นผิว ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแบบจำลองแฝดดิจิทัลจากการใช้เทคนิคโฟโตแกรมเมทรีโดยการเก็บภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบและประเมินสะพาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-09

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้