การพัฒนาผิวทางคอนกรีตโดยใช้เม็ดยางจากเศษยางรถยนต์แทนที่วัสดุมวลรวมละเอียด

  • ณัชพล ชูสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
  • ธีวรา สุวรรณ
คำสำคัญ: คอนกรีตเม็ดยาง, คุณสมบัติทางกล, ผิวทางคอนกรีต

บทคัดย่อ

ชั้นผิวทางสามารถแบ่งตามลักษณะของผิวทางที่เป็นผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางคอนกรีต โดยผิวทางแบบยืดหยุ่น เช่น ผิวทางแอสฟัลส์ จะให้ความรู้สึกสบายในการขับขี่มากกว่า แต่ความทนทานและความแข็งแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผิวทางคอนกรีต โดยแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคือคอนกรีตที่มีเม็ดยางเป็นส่วนประกอบ ซึ่งการนำเศษยางรถยนต์มาทำการบดละเอียดเพื่อใช้ทดแทนวัสดุมวลรวมตามธรรมชาติในคอนกรีตดังกล่าว ถือเป็นวัสดุหนึ่งที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากเม็ดยางมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านความยืดหยุ่น ความโค้งงอได้ และการดูดซับพลังงาน จึงเป็นแนวทางที่จะทำให้พื้นผิวคอนกรีตมีความสบายได้ใกล้เคียงกับผิวทางแบบยืดหยุ่น งานวิจัยผิวทางคอนกรีตเม็ดยางนั้นทำการทดสอบคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตที่มีการใช้ปริมาณเม็ดยางในการแทนที่มวลรวมละเอียดในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20, 40 โดยปริมาตรของมวลรวมละเอียด จากการทดสอบขั้นต้นพบว่าปริมาณเม็ดยางที่เพิ่มขึ้นนั้นส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตทำให้ความสามารถในการรับแรงอัด ความสามารถในการรับแรงดึงแยก และความสามารถในการรับแรงดัดของคอนกรีตนั้นลดลง แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนการแทนที่ของเม็ดยางที่เหมาะสมในการนำไปใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 10 ในการแทนที่วัสดุมวลรวมละเอียดเนื่องจากส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนแทนที่อื่น อีกทั้งงานวิจัยนี้เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาแนวทางการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเม็ดยาง เพื่อเพิ่มการใช้งานและมูลค่าทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีผิวทางคอนกรีต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-05

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>