การวิเคราะห์หาระยะเวลาสัมปทานที่เหมาะสมของโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยใช้การจำลองมอนติคาร์โลและทฤษฎีเกม

  • ชานน อธิปัญญา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นคร กกแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน, ระยะเวลาสัมปทาน, มอนติคาร์โล, ทฤษฎีเกม

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการใช้สัญญาการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากขึ้น โดยรัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและดำเนินการในโครงการ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและความสามารถในการกู้ อีกทั้งสัญญาการร่วมทุนยังส่งเสริมการแข่งขันของภาคเอกชนในการบริหารจัดการ ตลอดจนการแบ่งสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมระหว่างรัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามสัญญาร่วมทุนมักมีระยะเวลาคงที่และนานหลายปี เช่น 25-30 ปี เป็นต้น ซึ่งสัญญาระยะยาวย่อมมีความเสี่ยงสูง ทำให้มักเกิดเหตุการณ์ขอเจรจาแก้ไขสัญญาจากเอกชนผู้รับสัมปทานในช่วงดำเนินงาน กรณีที่หากเกิดเหตุการณ์เสี่ยงที่ส่งผลเชิงลบต่อผลการดำเนินงาน อีกทั้งโครงการร่วมลงทุนแต่ละโครงการมีบริบท ต้นทุน ผลประโยชน์และความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้นการกำหนดระยะเวลาสัมปทานที่เป็นแบบคงที่อาจทำให้ภาครัฐเสียโอกาสในรายได้ที่ควรจะได้รับกรณีที่โครงการมีผลการดำเนินงานดีกว่าที่ประเมินในรายงานผลการศึกษาโครงการ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อใช้วิเคราะห์ระยะเวลาสัมปทานที่เหมาะสมของโครงการภายใต้การจำลองแบบมอนติคาร์โล และใช้หลักทฤษฎีเกมเพื่อหาระยะเวลาสัมปทาน กรอบแนวคิดเชิงคำนวณยังสามารถนำไปใช้หาระยะเวลาปรับเพิ่มลดลงของสัญญา หากมีการระบุเงื่อนไขของการปรับเพิ่มลดระยะเวลา เช่น การเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่ภาคเอกชนได้รับภายหลังจากการเปิดให้บริการจริงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในตอนทำสัญญา

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-07