การประยุกต์ใช้วิธีการตัดสินใจแบบหลายปัจจัยอย่างผสมผสาน (HMADM) ในการคัดเลือกที่ตั้งของการก่อสร้างท่าเรือบก (Dry port) ที่เหมาะสม: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  • อารียา กุลโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พนกฤษณ คลังบุญครอง
คำสำคัญ: ท่าเรือบก, วิธีการที่ตัดสินใจแบบหลายปัจจัยแบบผสมผสาน, การคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

บทคัดย่อ

ท่าเรือบก เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าสิ่งที่มีความสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ลดความเสียหายและการสูญหายของสินค้า ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างท่าเรือบก เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ไม่มีโครงสร้างการตัดสินใจที่ชัดเจนและจะต้องพิจารณาหลากหลายปัจจัย กระบวนการการตัดสินใจเช่นนี้จึงมีความสอดคล้องกับวิธีการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย (Multiple attributes decision making (MADM) method) งานวิจัยนี้จะประยุกต์ใช้วิธีการที่ตัดสินใจแบบหลายปัจจัยอย่างผสมผสาน (HMADM) ในการกลั่นกรองพื้นที่ทางเลือกที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือบกในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้วิธี AHP เพื่อหาค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่พิจารณา วิธี FSM เพื่อใช้ในการเปลี่ยนค่าคะแนนที่เป็นคำพูดให้เป็นค่าคะแนนที่เป็นตัวเลข และวิธี TOPSIS เพื่อคำนวณหาค่าคะแนนรวมของแต่ละทางเลือก ปัจจัยหลักที่ใช้พิจารณาประกอบไปด้วย ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 คน ผลจากการวิจัยพบว่า พื้นที่สถานีรถไฟโนนพะยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีความเหมาะสมมากที่สุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08