การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบลิมิตสำหรับเสถียรภาพอุโมงค์ โดยพิจารณาผลของแผ่นดินไหว

  • ชมพูนุท สืบสินสัจจวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: เสถียรภาพ, อุโมงค์ทรงกลม, แผ่นดินไหว, ไฟไนต์เอลิเมนต์, แรงดัน

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาเสถียรภาพของอุโมงค์หน้าตัดกลมในดินเหนียวที่ได้รับผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหว เพื่อตรวจสอบความเสถียรภาพของอุโมงค์ในระบบสองมิติด้วยซอฟต์แวร์ OptumG2 ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบลิมิต ในการหาผลเฉลยค่าขอบเขตบนของอุโมงค์หน้าตัดกลม เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ให้ความแม่นยำสูงและสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ สำหรับปัญหาที่จะศึกษาเป็นปัญหาของดินที่มีกำลังรับแรงเฉือนที่ประกอบด้วย C และ Ø โดยใช้แบบจำลอง Mohr-coulomb โดยแต่ละการทดสอบจะเปลี่ยนแปลงค่าอัตราส่วนความลึกจากผิวดินถึงดาดอุโมงค์ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมงค์ และค่าสัมประสิทธิ์แผ่นดินไหวในแนวราบ ผลเฉลยที่ได้จากการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์แผ่นดินไหวในแนวราบมากขึ้น จะส่งผลให้แรงดันภายในอุโมงค์หน้าตัดกลมเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุโมงค์ในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-07